Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas kompensuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, ateidamas į mūsų kliniką turi turėti:
1. Pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą (Pirmą laišką gautą iš teritorinės ligonių kasos).
2. Pažymą apie teisę gauti iš PSDF biudžeto kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas (Antrą laišką gautą iš teritorinės ligonių kasos).
3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dantų protezavimo paslaugos bus suteiktos, jei nuo pažymos apie teisę gauti iš PSDF biudžeto kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas nepraėjo daugiau kaip 3 mėnesiai. Nuo pažymos apie teisę gauti iš PSDF biudžeto kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams pacientui dantų protezavimo paslaugos PSDF biudžeto nebus kompensuojamos. Tokiu atveju pacientas turi susimokėti pats arba gauti naują pažymą iš teritorinės ligonių kasos apie termino pratęsimą.
Kompensuojama iš PSDF biudžeto lėšų dantų protezavimo suma:

  • Suaugusieji (senatvės pensininkai, nedarbingi arba iš dalies darbingi) – 372,75 Eur / 1287 Lt
  • Vaikams – 1146,90 Eur / 3960 Lt

Viršijančią iš PSDF biudžeto lėšų kompensuojamą sumą asmuo turi sumokėti klinikai teikusiai dantų protezavimo paslaugas.

Asmeniui atvykus tik su pirmuoju pranešimu (Pirmu laišku iš teritorinės ligonių kasos), kuriame nurodytas tik eilės numeris, asmuo turi už dantų protezavimo paslaugas sumokėti visą sumą pats, asmens vardu bus išrašyta sąskaita faktūra, kurią pacientas turės pristatyti į savo gyvenamosios vietos teritorinę ligonių kasą ir laukti kompensacijos.

Kokie asmenys turi teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto?
Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

  • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
  • vaikai iki 18 metų;
  • asmenys pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.

Kur kreiptis, norint gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas?
Norint gauti šias paslaugas, pirmiausia reikia kreiptis ne į dantų protezavimo įstaigą, bet į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (PASPĮ), prie kurios esate prisirašęs, gydytoją odontologą. Šis gydytojas nustato, ar asmeniui gali būti teikiamos kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos. Galima kreiptis ir į kitos gydymo įstaigos gydytoją odontologą, bet tokiu atveju už suteiktą konsultaciją reikės mokėti.
Nustatęs, kad reikia protezuoti dantis, gydytojas odontologas asmeniui pateikia išvadą (forma 027/a). Šią išvadą ir kitus dokumentus asmuo turi pristatyti gydymo įstaigai, prie kurios yra prisirašęs. Be minėtos išvados, gydymo įstaigai taip pat reikia pateikti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), teisę gauti dantų protezavimo paslaugas įrodantį dokumentą (pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimą) bei užpildyti nustatytos formos prašymą. Įstaiga prašymą registruos ir pateiks teritorinei ligonių kasai, kuri pagal prašymo užpildymo datą ir asmens gyvenamąją vietą įrašys jį į dantų protezavimo paslaugų laukiančiųjų sąrašą. Svarbu žinoti, kad teritorinei ligonių kasai sudaromas sąrašas yra tęstinis ir parengiamas atsižvelgiant į vienintelį kriterijų – prašymo užpildymo datą.
Kaip gyventojui žinoti, kad jis jau įrašytas į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą ir kada ateis eilė protezuoti dantis?
Įrašius naujus asmenis į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus, teritorinė ligonių kasa paštu išsiunčia jiems pranešimus apie tai (per 2 mėn. nuo prašymo parašymo dienos). Pranešime nurodomas asmens eilės numeris sąraše, kuris nesikeičia iki pat paslaugos suteikimo.
Laukiančiajam ne tik reikia žinoti savo eilės numerį, bet ir naudinga domėtis, koks yra didžiausias paskutinio pakviestojo protezuoti dantis eilės numeris. Iš savo eilės numerio atėmęs šį numerį, gyventojas gali apskaičiuoti, kiek asmenų eilėje laukia prieš jį.
Kvietimai protezuoti dantis siunčiami kartą per ketvirtį. Žinant, kiek maždaug per metus protezuoti dantų pakviečiama tos savivaldybės, kurioje esi registruotas, gyventojų, galima paskaičiuoti, kiek laiko teks laukti eilėje. Šis laikotarpis gali užtrukti nuo vienerių iki kelerių metų (priklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje gyvenate ir kiek pagal tos savivaldybės gyventojų skaičių skiriama lėšų protezavimui iš PSDF biudžeto).
Teritorinės ligonių kasos savo interneto svetainėse skelbia informaciją apie dantų protezavimo eiles, taip pat ją galima sužinoti bendruoju ligonių kasų tel. 8 700 88888.
Ką daryti gavus pranešimą apie įrašymą į laukiančiųjų dantų protezavimo eilę?
Gavus tokį pranešimą, yra du keliai:

  • laukti teritorinės ligonių kasos pakvietimo protezuoti dantis;
  • nelaukti ir kreiptis į bet kurią pasirinktą dantų protezavimo paslaugas teikiančią įstaigą bei už suteiktas dantų protezavimo paslaugas susimokėti pačiam. Kai dantys savo lėšomis bus protezuoti, teritorinei ligonių kasai reikia pateikti: prašymą kompensuoti išlaidas, kuriame turi būti nurodyta asmeninė neterminuota sąskaita banke (į ją bus pervedamos lėšos), sąskaitą originalą, kvitą ir pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą (pranešimo dublikatą, jei savojo pranešimo neišsaugojote, išduos teritorinės ligonių kasos darbuotoja). Kompensaciją gausite ne iš karto. Dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos tik atėjus eilei. Tuomet teritorinė ligonių kasa pranešimą apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą ir perveda kompensaciją į nurodytą asmeninę sąskaitą banke. Asmens, kuris mirė nesulaukęs kompensacijos, teisė į kompensacijos susigrąžinimą pereina jo įpėdiniui (-iams).

Ar vaikams taip pat reikia laukti eilėje?
Vaikams, įrašytiems į sąrašą, dantys protezuojami be eilės. Paprastai nuo datos, kada odontologo išvada apie dantų protezavimo reikiamumą pateikiama PASPĮ (prie kurios vaikas prirašytas), iki pakvietimo protezuoti gavimo praeina apie 2 mėn. – tiek laiko užtrunka, kol PASPĮ pateikia prašymus teritorinei ligonių kasai, o ši įrašo vaikus į sąrašus ir išsiunčia jiems kvietimus. Vaikams kompensuojama didesnė išlaidų suma nei paprastai suaugusiesiems – šiuo metu minėta suma yra iki 1146,90 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas. Dar svarbu žinoti, kad prašymas dėl dantų protezavimo PASPĮ turi būti parašytas, kol vaikui nesuėjo 18 metų. Pati protezavimo paslauga gali būti suteikta ir sulaukus 18 metų.
Kokia išlaidų suma kompensuojama suaugusiesiems?
Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos pagal faktines išlaidas, bet apribojimų yra. Pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims šiuo metu kompensuojama iki 372,75 eurų. Atvejais, kai asmens bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio, šiuo metu kompensuojama iki 1146,90 eurų (sprendžia tretinio lygio odontologų konsiliumas).
Ką reikėtų įsidėmėti, jei nusprendžiama protezuoti dantis sulaukus eilės?
Kai asmuo protezuoja dantis sulaukęs eilės, teritorinė ligonių kasa paštu jam išsiunčia pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas ir sąrašą sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis teritorinė ligonių kasa sudarė sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo. Gavęs tokią pažymą, asmuo ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo jos išsiuntimo dienos turi kreiptis į vieną iš sąraše nurodytų gydymo įstaigų ir susitarti dėl dantų protezavimo (per 3 mėn. būtina tik kreiptis į įstaigą, o protezavimo paslaugos gali būti teikiamos ir ilgiau). Protezavus dantis eilės tvarka, jokių dokumentų pristatyti į teritorinę ligonių kasą nereikia – juos pristato pati gydymo įstaiga.
Dėl sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių protezavimas gali būti atidėtas. Tokiu atveju pacientas per 3 mėn. turi pateikti teritorinei ligonių kasai prašymą dėl protezavimo atidėjimo, gydytojo išvadą apie sveikatos būklę, trukdančią protezuoti dantis, ir suderinti protezavimo datą. Jei per 3 mėn. dėl dantų protezavimo nesikreipiama arba nesikreipiama dėl paslaugos atidėjimo, žmogus išbraukiamas iš sąrašo ir praranda teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas.
Renkantis įstaigą verta atidžiai pasidomėti jų teikiamų paslaugų įkainiais (jie skiriasi). Kai neužtenka iš PSDF biudžeto skiriamos kompensacijos, pacientui tenka primokėti. Svarbu žinoti, kad, kreipiantis dėl dantų protezavimo paslaugų, būtina, jog turimi dantys būtų išgydyti. Jei laukiant eilės pasikeičia asmens gyvenamosios vietos adresas, apie tai nedelsiant reikia informuoti teritorinę ligonių kasą. Neinformavus teritorinės ligonių kasos apie pasikeitusį adresą, laiškas siunčiamas senuoju adresu, o grįžus jam, gyventojas išbraukiamas iš eilės. Laukiantieji eilės protezuoti dantis taip pat turi nepamiršti reguliariai tikrinti pašto dėžučių, kad nepražiūrėtų laiško iš teritorinės ligonių kasos ar kvietimo šį laišką pasiimti pašte.

Pacientai prisirašę prie VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro Vaidaugų ambulatorijos bei šeimos medicinos centro „Šviesmeda“ dėl įrašymo į eilę dantų protezavimui kompensuojamam iš PSDF biudžeto lėšų (dėl F.Nr.027/a) gali kreiptis į mūsų klinikos odontologus.